Pelonniementien kyläyhdistys ry
- parempaa elämää maaseudulla

Lisätietoa kyläyhdistyksestä ja elämästä kylillämme

Pelonniementien kyläyhdistys on perustettu keväällä 2005, ja sen kotipaikka on Kuopion kaupunki. Yhdistyksen puheenjohtaja on Anna Maija Kämäläinen. Vuonna 2013 kyläyhdistykseen liitettiin samalla alueella toiminut perinteikäs urheiluseura Voimistelu- ja Urheiluseura Kotasalmen Ryönän Urheilijat ry.

Pelonniementien kyläyhdistyksen toiminta-alueena ovat Ryönän, Kotasalmen, Pelonniemen ja Talvisalon kylät, joita ympäröi kaunis ja kalaisa Juurusvesi. Tahkon vesireitti kulkee kupeestamme, ja Kuopion lentokenttä Siilinjärven Rissalassa on meiltä vain lyhyen venematkan  päässä. Kulkeminen Kuopioon 9-tietä pitkin muuttuu lähivuosina, kun Jännevirran silta-alueen peruskorjaus alkaa vuoden 2016 lopulla. Kun uusi silta valmistuu, jäävät nykyisin matkantekoa hidastavat sillan avaukset historiaan ja myös vesiliikenteen liikkuminen paranee.

Kyläyhdistys omistaa urheilukentän Pelonniementien keskivaiheilla, Kotasalmessa. Kentällä pidetään yhdistyksen tapahtumia, ja kesällä 2016 sinne valmistuu grillikatos kaikkien kyläläisten ja vapaa-ajan asukkaiden käyttöön. Kentältä löytyvät myös kiikut sekä erilaisia peli-, leikki- ja liikuntavälineitä lapsille ja aikuisille. Kentän nurkilta metsään suuntautuu myös Soidinmäen lenkki, jota voi kiertää kesäaikaan kävellen ja talvisin lumitilanteesta riippuen myös suksilla.

 

 

 

 

Liity jäseneksi
Yhdstyksen jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai perhe, joka on kiinnostunut yhdistyksen toiminnasta ja hyväksyy sen tarkoituksen. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Jäseneksi pääset ilmoittamalla yhteystietosi jäsenrekisterin pitäjälle.

Jäsenmaksu on vapaaehtoinen, mutta koska jäsenmaksut muodostavat merkittävän osan yhdistyksen tuloista, toivomme kaikkien jäsenten osallistuvan yhdistystoiminnan tukemiseen maksamalla maksun. Jäsenmaksun suuruus on 10 euroa/vuosi, ja sen voi suorittaa tilille Riistaveden Osuuspankki, FI72 5397 0820 0208 73. Jäsenmaksua maksettaessa tulee jäsenrekisteriä varten mainita paitsi nimi, myös osoite ja puhelinnumero sekä mahdollinen sähköpostiosoite. Jäsenrekisteriä päivittää Anna Maija Kämäläinen anna.maija.kamalainen@gmail.com / p. 0405560264.

Ilmoitathan, jos yhteystietosi muuttuvat.

 

Kyläyhdistyksen säännöt:

1. Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Pelonniementien kyläyhdistys ja sen kotipaikka on Kuopion kaupunki. Toiminta­alue on Kuopion kaupungin Ryönän, Kotasalmen, Pelonniemen ja Talvisalon kylät.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Pelonniementien kyläyhdistyksen tarkoituksena on edistää kylien asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta, kylien elinkelpoisuutta sekä toimia sen asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen valvojana, pyrkiä edistämään kylän asukkaiden toimeentulomahdollisuuksien yleisiä edellytyksiä, kylien vakinaisten ja vapaa­-ajan asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus-­ ja kulttuuritoimintaa ja yhteistyötä sekä edistää palvelujen säilymistä alueella.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
* osallistuu kylien etujärjestönä kyliä koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan kylien kannalta myönteiseen päätöksentekoon eri organisaatioissa
* tekee aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja viranomaisille ja muille järjestöille sekä osallistuu kylien kehittämistoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen
* toteuttaa kylien elinkelpoisuutta, sen asukkaiden yleistä viihtyvyyttä ja hyvinvointia sekä kauppa-­, terveys-­ ja liikennöimispalvelujen edellytyksiä edistäviä hankkeita ja toimenpiteitä
* huolehtii vuoteen 2012 saakka toimineen urheiluseura VUKRU:n (Voimistelu­ ja Urheiluseura Kotasalmen Ryönän Urheilijat ry) tehtävistä järjestämällä alueen väestölle liikunta-­ ja urheilumahdollisuuksia sekä hoitamalla urheilukenttä-­ ja hiihtolatualueiden kunnossapidon
* järjestää kokouksia, kursseja, retkiä sekä keskustelu-­ ja huvitilaisuuksia
* toimii muillakin edellisiin verrattavilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa sekä asianmukaisen luvan saatuaan järjestää arpajaisia ja myyjäisiä sekä huutokauppoja ja rahankeräyksiä sekä harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka kytkeytyy välittömästi yhdistyksen säännöissä määrätyn tarkoituksen toteuttamiseen. Yhdistys voi ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia sekä omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Pelonniementien kyläyhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

3. Jäsenistö
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai perhe, joka on kiinnostunut yhdistyksen toiminnasta ja hyväksyy sen tarkoituksen. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Yhdistyksen toimintaa merkittävästi edistäneitä jäseniä voidaan kutsua ainaisjäseniksi. Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen toiminnan tiedottamiseksi voidaan pitää jäsenrekisteriä osoitetietoineen.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt kahden vuoden erääntyneet jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.

5. Jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävän perhekohtaisen vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää vuosikokous. Maksu voi olla erisuuruinen kannattajajäsenenä olevalle yhteisölle.

6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemat puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) sekä enintään kuusi (6) muuta jäsentä. Hallituksen jäsenille voidaan tarvittaessa valita varajäsenet. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuoroisia vuosittain, ensimmäisenä (1) vuotena erovuoroiset ratkaistaan arvalla.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja kutsuu sihteerin sekä muut tarvittavat toimihenkilöt toimikautensa ajaksi. Hallituksen puheenjohtajana voi toimia yhtäjaksoisesti enintään kymmen kalenterivuoden ajan. Hallitus voi asettaa asioiden valmistelua ja hoitoa varten erilaisia jaostoja, joille nimetään vastuuhenkilö(t). Urheilu­ ja liikuntatoimesta vastaavan henkilön tulee kuulua vuosittaisesti yhdistyksen hallitukseen.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Elleivät puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ole saapuvilla kokouksessa, valitaan siksi kerraksi joku hallituksen jäsenistä puhetta johtamaan. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös jaostoittain tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

9. Yhdistyksen kokous
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana ennen huhtikuun loppua. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja ainais­- tai kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenellä on kokouksessa läsnäolo­- ja puheoikeus mutta ei äänioikeutta. Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Tiedottaminen
Yhdistyksen tiedotuksia voidaan pitää yhdistyksen kotisivuilla pelonniemi.fi. Vuosikokouksen jälkeen toimitetaan jäsenille tiivistetty kirjallinen toimintavuoden seloste, jonka mukana lähetetään pankkisiirtolomake jäsenmaksun suorittamiseksi.

11. Yhdistyksen koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta joko pylväsilmoituksilla ja yhdistyksen ilmoitustauluilla, tai paikkakunnalla yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä julkaistulla kokouskutsuilmoituksella.

12. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös jaostoittain, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo­ ja menoarvio sekä jäsenmaksun ja jäsenmaksun suuruus
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa
10. Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiosta
11. Valitaan edustaja muihin järjestöihin
12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
13. Päätetään kokous

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

- Kuopiossa 17.4.2013